Weekendowa Akademia Dziecka w międzyrzeckiej Bibliotece

Projekt finansowany przez Fundację J. K. Steczkowskiego w ramach IX edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” był skierowany do dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. Jest to nowatorski projekt w zakresie stymulowania rozwoju dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte edukacją.

Rodzina to pierwsze naturalne środowisko dziecka, które warunkuje jego rozwój i jest odpowiedzialne za opiekę, zaspokajanie potrzeb oraz wychowanie, dlatego też projekt w równym stopniu jest skierowany do dzieci jak i rodziców. Propozycja zajęć skierowana była do dzieci w wieku 6-8 lat, doświadczających trudności w nauce wynikających z ich deficytów w zakresie funkcji:
-intelektualnych (ciekawość poznawcza, zainteresowanie książkami),
-poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja wzrokowo- przestrzenna, funkcje słuchowo- językowe),
-ruchowych (motoryka mała, koordynacja wzrokowo- słuchowa),
a także i do ich rodziców posiadających niski poziom wykształcenia, ograniczone potrzeby aktywności społecznej i kulturalnej. Tylko przez równoległe działania na obu płaszczyznach można zapewnić skuteczne niwelowanie deficytów, ponieważ odpowiednio motywowani i przeszkoleni rodzice to szansa na długofalową pracę z dziećmi już bez stałej, cyklicznej pomocy specjalistów. Grupą docelową były rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, którym ubóstwo ogranicza możliwości fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego rozwoju, przez co przyczynia się do obniżenia szans edukacyjnych dziecka i jego funkcjonowania w środowisku szkolnym. Ponadto życie w rodzinie, w której stale panuje obawa o finansowe bezpieczeństwo jest dla dziecka sytuacją chronicznie stresującą. Badania pokazują, że bieda jest w dużym stopniu „dziedziczona” przez dzieci, ponieważ rodzice nie są w stanie zapewnić im wystarczających szans- mają zbyt mało środków, są nie dość zaradni. Mogą też po prostu nie wiedzieć, czego ich dziecku trzeba. Jeśli w rodzinie źle się dzieje, rodzice są niezaradni, przewlekle chorzy, pojawiają się uzależnienia lub przemoc, brakuje środków na podstawowe potrzeby, jak jedzenie, czy ogrzewanie, nie ma w tym momencie chęci na zajęcie się brakami rozwojowymi dzieci. Naszym celem było dotarcie do takich dzieci poprzez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Międzyrzeczu, a także wychowawców przedszkoli i klas początkowych szkół podstawowych. W projekcie wzięło udział 16 dzieci (2 grupy po 8 osób), co wynikało z teoretycznych założeń pracy grupowej nad różnymi dysfunkcjami. Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu posiada w swoim wyposażeniu urządzenia, rekwizyty ułatwiające funkcjonowanie w jej przestrzeni osobom niepełnosprawnym i posiadającym pewne deficyty rozwojowe. Znajdujące się w Oddziale dla Dzieci m.in. pianki rehabilitacyjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych podczas cykli zajęć: „Z bajką spotkanie na drugie śniadanie”, „Spotkania z książką”, pikniki okolicznościowe, czy zajęcia przygotowane specjalnie na życzenie konkretnych grup odbiorców. (...)

Agnieszka Czekała

Od redakcji: cały artykuł zostanie opublikowany w numerze 46/2018 "Bibliotekarza Lubuskiego"