Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Instytucje kultury online: muzea archeologiczne - Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy - Bibliotekarz Lubuski

Instytucje kultury online: muzea archeologiczne - Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy

lednicaHistoria Muzeum:

1969 - Powołanie do życia Muzeum Początków Państwa Polskiego, którego pierwszym dy­rektorem zostaje historyk sztuki Jerzy Łomnicki badacz i propagator Ostrowa Lednickiego. Zadaniem Muzeum jest ochrona substancji zabytkowej Ostrowa Lednickiego i jego oto­czenia, prowadzenie badań archeologicznych i udostępnianie zabytków Ostrowa Led­nickiego szerokiej publiczności, co staje się możliwe z chwilą uruchomienia przeprawy promowej na wyspę.

1974
Muzeum otrzymuje nowy statut i nową nazwę – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nieopodal szosy Poznań–Gniezno rozpoczyna się budowa Wielkopolskiego Par­ku Etnograficznego w Dziekanowicach, który w latach dziewięćdziesiątych stanie się jednym z największych skansenów w Polsce.
1978
Budowa na Ostrowie Lednickim stalowego zadaszenia w celu ochrony palatium i kaplicy pałacowej przed niszczącymi budowle opadami atmosferycznymi.
1981
Dyrektorem Muzeum zostaje historyk mgr Andrzej Kaszubkiewicz
Uroczyste otwarcie dla zwiedzających pierwszych obiektów na terenie Wiel­kopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Symbolicznie przecina sier­pem słomianą „wstęgę” etnograf prof. Józef Burszta.
Założenie przy Muzeum Interdyscyplinarnego Zespołu do badań Ostrowa Lednickiego i jego zaplecza.
1982
Badania umocnień grodu lednickiego
1984
Muzeum wzbogaca się o Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, gdzie w latach następnych będą prowadzone systematyczne badania archeologiczne uwień­czone w latach dziewięćdziesiątych wspaniałymi odkryciami.
1986
Zakończenie budowy tzw. zespołu dworskiego na terenie Wielkopolskiego Parku Etno­graficznego w Dziekanowicach, gdzie w kopii dworu ze Studzieńca w latach 1986–1994 mieści się siedziba Muzeum.

1987–1990
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizacja programu badawczego budowli ka­miennych na Ostrowie Lednickim przez naukowców z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i z katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1988
Utworzenie Lednickiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony zabytkowego krajobrazu na terenach leżących wokół jeziora Lednica. Przez następne 11 lat zarządzać i admini­strować Parkiem będzie dyrekcja Muzeum.

1988–1992
Muzeum przejmuje w pobliskich Rybitwach teren z zabytkowym wiatrakiem oraz grunty z wcześniej pobudowanymi czterema obiektami etnograficznymi, a także wreszcie tereny w re­jonie Lednogóry i Moraczewa, gdzie postawiono pięć obiektów etnograficznych w tym trzy wiatraki.

1992
Na Ostrowie Lednickim odbywają się zorganizowane na dużą skalę ogólnopolskie uro­czystości związane z 1000. rocznicą śmierci Mieszka I. Obchodom nadano rangę uro­czystości państwowo-religijnej.

1994
Muzeum przejmuje w dzierżawę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zabu­dowania po byłym PGR w Dziekanowicach, dokąd po remoncie budynku administracyjnego zostaje przeniesiona siedziba Muzeum. Przez następne lata na fol­warku w Dziekanowicach prowadzono prace remontowe i adaptacyjne na potrzeby Muzeum. Gmina Kłecko przekazuje Muzeum wzgórze widokowe w pobliskim Waliszewie.
Muzeum obchodzi 25-lecie istnienia.

1997
Muzeum zostaje właścicielem wczesnośredniowiecznego grodu w Grzybowie, gdzie oprócz badań archeologicznych trwają prace adaptacyjne na potrzeby ruchu turysty­cznego.

1997–1998
Na zlecenie Muzeum Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu opracowuje nową koncep­cję zadaszenia palatium na Ostrowie Lednickim. W wyniku przeprowadzonego konkursu dla studentów tej uczelni powstało wiele śmiałych projektów. Niestety z braku środków finansowych żaden z nich nie został zrealizowany.

1998–2002
W Rezerwacie Archeologicznym Gród Piastowski w Gieczu (oddział Muzeum) doko­nano rewelacyjnego odkrycia wczesnoromańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z in­teresującą kryptą relikwiarzową w części wschodniej oraz monumentalnym zachodnim masywem wieżowym.

1999
W wyniku reformy administracyjnej kraju Muzeum staje się Instytucją Kultury Samo­rządu Województwa Wielkopolskiego, otrzymuje nowy statut i zostaje wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
Uroczyste otwarcie na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekano­wicach nowoczesnej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków typu Bio-Vac, która docelowo ma obsługiwać centrum wsi Dziekanowice i budynki należące do Muzeum. Urządzenia oczyszczalni umieszczono w przeniesionym na teren skansenu budynku mły­na wodnego z Wierzenicy, gdzie mieści się interesująca ekspozycja przyrodnicza.
Muzeum obchodzi 30-lecie istnienia.

2000
Remont i oddanie do użytku w celach wystawienniczych ogromnej kubaturowo sali w stodole na folwarku w Dziekanowicach, gdzie w latach 2000–2003 prezentowano jubi­leuszową wystawę „Otton III w Polsce”.

2001
Uroczyste otwarcie i poświęcenie na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach XVIII-wiecznego kościoła drewnianego z Wartkowic, rozebranego i prze­niesionego do Muzeum w roku 1997.
Publikacja albumu Ostrów Lednicki.
Więcej informacji o Muzeum można znaleźć w „Studiach Lednickich”, gdzie m.in. są zamieszczone ma­teriały do bibliografii Ostrowa Lednickiego, oraz w kolejnych tomach Biblioteki Studiów Lednickich, a także w drukach okazjonalnych publikowanych przez Muzeum.

EDUKACJA:

ODDZIAŁY:

Ostrów Lednicki
Wielkopolski Park Etnograficzny
Giecz
Grzybowo

Źródło: lednicamuzeum.pl
Fot. Trail.pl


Opracowała: Agnieszka Sobiak