Pięć lat działalności Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej


1 Zob. M. Nahodko, Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek, „Konspekt” 2004, nr 19. Dostęp w internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/nahotko.html [stan na 1.12.2010]; R. Szymula, Biblioteki cyfrowe –  zagadnienia ogólne i problemy terminologiczne, EBIB 1999, nr 8. Dostęp w internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/szymula.html [stan na 1.12.2010].
2 Definicje bibliotek cyfrowych podaje M. Mocydlarz, Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych,
Biuletyn Porozumienia „Biblioteka z Horyzontem” 2000, nr 2. Dostęp w internecie: http://galileo. pfsl.poznan.pl/horyzonty/nosniki/spis.html [stan na 1.12.2010].
3 Zob. E. Piotrowska, R.M. Zając, Polskie biblioteki cyfrowe, „Konspekt” 2004, nr 19. Dostęp w internecie:  http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/bibcyf.html [stan na 1.12.2010].
4 Zob. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U., nr 85, poz. 539; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006, nr 90, poz. 632; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie
baz danych, Dz. U. 2001, nr 128, poz. 1402.
5 Ustawa o prawie autorskim…, art. 28.
6 Tamże, art. 28, p.1-3.
7 Zob. S. Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie a Biblioteka cyfrowa, [w:] III Konferencja: Internet w bibliotekach.  Zasoby elektroniczne: podaż i popyt. Wrocław 12-14 grudnia 2005 roku, EBIB Materiały konferencyjne nr 12.  Dostęp w internecie: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e [stan na 1.12.2010].
8 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz. U. 01. 128.1402; [Komentarz do:] Ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, EBIB 2001, nr 9. Dostęp w internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/ustawa2.html [stan na 1.12.2010].
9 Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy. Dostęp w internecie: http://www.eifl.net:8080/cps/sections/ services/eifl-ip/issues/handbook_p/handbook-p [stan na 1.12.2010].
5 Ustawa o prawie autorskim…, art. 28.
6 Tamże, art. 28, p.1-3.
7 Zob. S. Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie a Biblioteka cyfrowa, [w:] III Konferencja: Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt. Wrocław 12-14 grudnia 2005 roku, EBIB Materiały konferencyjne nr 12. Dostęp w internecie: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e [stan na 1.12.2010].
8 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz. U. 01. 128.1402; [Komentarz do:] Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, EBIB 2001, nr 9. Dostęp w internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/ustawa2.html [stan na 1.12.2010].
9 Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy. Dostęp w internecie: http://www.eifl.net:8080/cps/sections/services/eifl-ip/issues/handbookp/handbook-p [stan na 1.12.2010].
10 Projekt Libra: http://dlibra.psnc.pl/
11 Strona PCSS: http://www.man.poznan.pl/pcss/public/main/index.html
12 Zob. http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra
13 Zob. T. Kalota, Marzenia o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych, EBIB 2006, nr 4. Dostęp w internecie: http://www.ebib.info/2006/74/kalota.php [stan na 1.12.2010].
14 Zob. strona Federacji Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/about?id=about-fbc
15 Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe: www.ebib.info/content/view/1413/
16 Zob. strona główna Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej: zbc.uz.zgora.pl
17 Zob. opis projektu Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostęp w internecie: http://zbc.uz.zgora.pl/ dlibra/
text?id=library-desc
[stan na 1.12.2010].
18 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie tworzenia
kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostęp w internecie: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/
F21230.pdf
[stan na 1.12.2010].
19 Zob. statystyka Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostęp w internecie: http://zbc.uz.zgora.pl/stats/index.
html
[stan na 1.12.2010].
20 Cyt. za: S. Ross, Przesiadka w Wigan: dygitalne zabezpieczanie i konserwacja zbiorów a przyszłość nauki,
Toruń 2003, s. 18.
21 Zob. Europeana: http://www.europeana.eu/
22 Zob. G. Piotrowicz, Erich: Europejskie Manuscriptorium Kultury, „PIONIER magazine” 2009, nr 3, s. 14-15.
23 Zob. Scientific Commons: http://en.scientificcommons.org
24 Zob. DART-Eu
25 Zob. http://www.vifaost.de/en