Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
„Aktywizacja edukacyjna młodzieży w Mediatece START-META” - Bibliotekarz Lubuski

„Aktywizacja edukacyjna młodzieży w Mediatece START-META”

altMediateka START–META posiada nowoczesne wyposażenie, dostosowane do oczekiwań użytkowników, a także przestrzeń o charakterze klubowym wraz z czytelnią, skomputeryzowaną z szybkim dostępem do internetu, profesjonalną i rzetelną obsługą, pomagającą w pozyskaniu wiedzy i informacji. Aranżacja wnętrza pozwala na realizowanie działalności kulturalnej w formie warsztatów artystycznych, prezentowania plastyki i twórczości filmowej.

 

Jedną z form aktywizacji edukacyjnej młodzieży jest program MultiCentrum, który pomaga dzieciom i młodzieży w ważnym etapie ich życia, w poznaniu nowych technologii, które będą używane przez nie w przyszłości. Co za tym idzie, MultiCentrum odgrywa istotną rolę w wychowywaniu nowej generacji liderów technologii, którzy będą wpływali na swoje otoczenie i społeczeństwo. Z tych powodów MultiCentrum zostało wybrane jako centrum wzbogacania wiedzy przez ONZ do programu „Zmniejszanie przepaści cyfrowej” (Rezolucja ONZA/Res/53/25). Programy nauczania w MultiCentrum dostosowane są do różnych grup wiekowych (dla dzieci, jak również dla dorosłych), do różnych grup społecznych (również dla osób niepełnosprawnych), a także dla zaawansowanego szkolenia nauczycieli.
Typowe moduły MultiCentrum:
1. MultiKid (przedszkole – 2 klasa),
2. LogiKit (gimnazjum i liceum),
3. MultiArts (klasy 3–6),
4. MultiMusic (klasy 1–3, 4–6 i gimnazjum),
5. MultiLingua (klasy 3–4, 5–6, gimnazjum i dorośli),
6. MultiScience&MultiTech (klasy 3–6 i gimnazjum).

MultiKid jest modułem przeznaczonym dla przedszkolaków i uczniów klas podstawowych, którzy mogą uczyć się m.in. przepisów ruchu drogowego. Pomoże im w tym interaktywna mapa z zaznaczonymi jezdniami i przejściami dla pieszych. Tu poznają też podstawy matematyki, nuty i zbudują proste modele różnych urządzeń czy maszyn.
MultiLogika poświęcona jest naukom ścisłym – ogromne wrażenie wywiera na dzieciach i młodzieży świat sterowanych komputerowo robotów, modeli samochodów, różnych urządzeń i konstrukcji, które można zrobić samodzielnie z klocków K’NEX.
MultiSztuka przeznaczona jest dla miłośników sztuk wizualnych. Tu można tworzyć obrazy z wykorzystaniem wybranych technik malarskich przy użyciu programu graficznego Corel Panter Classic oraz tworzyć animacje z wykorzystaniem Kai’s Super Goo. Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych umiejętności technicznych w pracy z komputerem, np. przy realizacji autorskich pomysłów młodzieży zgodnie z potrzebami tematycznymi. Młodzież będzie mogła tu zaprojektować plakat na imprezę szkolną lub rozrywkową.
MultiMuzyka wprowadza w świat dźwięków. W dziale są nie tylko klawiatury komputerowe, ale i keyboardy oraz mikrofony, które można wykorzystać do tworzenia muzyki. Celem zajęć jest m.in. stworzenie własnych kompozycji muzycznych, dźwiękowych obrazów i historii poprzez układanie i zestawianie ze sobą powstałych brzmień na różne tematy. Swoje dzieła dzieci mogą zapisywać na płytach, by móc się pochwalić nimi w rodzinie i wśród kolegów.
MultiLingua wprowadza w świat interaktywnego oprogramowania multimedialnego do nauki języka angielskiego. Nauka języków cieszy się coraz większą popularnością, a tu można uczyć się angielskiego z komputerem za darmo.
MultiNauka uczy biologii, fizyki, chemii przez wirtualne doświadczenia, a dzięki MultiTechnice można zapoznać się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle. W programie można poznać m.in., co to jest siła jako miara oddziaływań między ciałami, jakie są zasady dynamiki Newtona, jak wykorzystać maszyny proste (równia pochyła, dźwignia, krążek) i zastosować koła i przekładnie. Wszystko z wykorzystaniem oprogramowania i urządzenia TP−ME. Zainteresowanie młodzieży powinna wzbudzić stacja meteorologiczna, umożliwiająca dokonywanie pomiarów takich wielkości jak: temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru oraz opady.

MultiCentrum służy całej społeczności (różnym sektorom, grupom wiekowym, etnicznym, wyznaniom itd.). Stanowi miejsce spotkań i wymiany doświadczeń dla dzieci i dorosłych z różnych środowisk. Przyczynia się do wzmocnienia wartości istotnych dla danej społeczności. Zaawansowana technologia wspierająca nauczanie oraz naukę oparta jest na następujących przesłankach:

• Modularny program nauczania
Program nauczania MultiCentrum został rozwinięty w sposób modularny. Zapewnia uczniom wiedzę o szerokiej gamie tematów, rozwija ich umiejętności zgodnie ze stopniem ich rozwoju oraz wiekiem. Tematy dostosowane są do różnych grup wiekowych i odzwierciedlają postęp w poszerzaniu wiedzy zarówno z kognitywnymi, jak i emocjonalnymi umiejętnościami, jak również rozwijają zdolności motoryczne uczniów.

• Metodologia nauczania

Różnorodne metody nauczania i uczenia się wspomagane narzędziami komputerowymi oraz zajęcia prowadzone bez użycia komputerów. Celem tych technik jest rozwój umiejętności związanych z różnymi tematami naukowymi, jak również z różnym wiekiem uczniów.

• Narzędzia techniczno-dydaktyczne

To np. elektroniczne panele, specjalistyczne klawiatury, trójwymiarowe pomoce naukowe, oprogramowanie komputerowe oraz skomputeryzowane, połączone z siecią bazy danych – są one integralną częścią procesu dydaktycznego.

• Bogate technologicznie środowisko nauki

Układ środowiska do nauki w MultiCentrum odzwierciedla jego założenia, programy nauczania oraz techniki nauczania wykorzystywane w centrum. Środowisko MultiCentrum jest miejscem przeznaczonym do nauki, które pozwala uczniom eksperymentować z różnymi narzędziami technologicznymi, jak również uczyć się ich obsługi, a przez to przyczyniając się do poszerzania, porządkowania i ilustrowania zdobytej wiedzy oraz zdobywania umiejętności. Wszystko to pokazuje, jak ważna jest technika i technologia w zaawansowanych procesach uczenia się.

alt

MultiCentrum korzysta z kilku technik nauczania:
 

Wspólna nauka
Pod pojęciem „wspólna nauka” rozumiemy zadania i projekty wykonywane w grupach, pozwalające na poszerzenie zakresu i na głębsze badania w porównaniu z tymi zadaniami, które są wykonywane indywidualnie. Proces nauki w MultiCentrum jest przeprowadzany w małych heterogennych grupach, które dostarczają uczestnikom miłych i przeżywanych wspólnie doświadczeń. Uczniowie wystawieni są na działanie różnych bodźców, uczą się współpracy, tolerancji, komunikacji międzyludzkiej podczas rozwijania umiejętności pracy w grupie. Każdy członek grupy naukowej skupia się na wybranym aspekcie nauki. Synteza poszczególnych projektów w jeden złożony projekt stworzony przez wszystkich członków grupy sprawia, że każdy z nich przyczynia się do powstania całości.

Nauka za pośrednictwem dorosłych

Mediacje przeprowadzane są przez profesjonalnych instruktorów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie zaawansowanych technologii i ich integracji w odpowiednią strukturę nauczania. Mediacje podczas nauki niosą ze sobą większe możliwości niezbędne w procesie kształtowania wiedzy, jak również promowania wśród uczniów angażowania się w zajęcia dydaktyczne. Takie możliwości zawierają:
• stawianie wyzwań na różnym stopniu trudności zgodnie z możliwościami i zdolnościami docelowej grupy studentów;
• zapewnienie możliwości sprawdzenia poprawności rozwiązywanych zadań, jak również oceny procesów nauki;
• stawianie trudnych, nurtujących pytań, które prowokują do głębszego zrozumienia
i dostarczą bodźców do dalszych poszukiwań i zgłębiania wiedzy;
• promowanie inicjatywy jako środka rozwijającego niezależność i umiejętność podejmowania decyzji;
• wspieranie i zachęcanie uczniów, by byli pewni siebie i zachęcenie ich do nauki nowych przedmiotów.
Instruktorzy stają się liderami i mediatorami, a nie tylko osobami udzielającymi informacji. Zamiast przekazywać wiedzę, zachęcają uczniów do samodzielnej nauki oraz pomagają im znaleźć niezbędne informacje.

Nauka poprzez poszukiwanie, odkrywanie i rozwiązywanie problemów
Proces zdobywania wiedzy nie jest prostym procesem przekazywania lub gromadzenia, ale raczej takim procesem, który wymaga aktywnego zaangażowania ze strony ucznia w poszukiwaniu i zbieraniu informacji, jak również w poszerzaniu, konstruowaniu i rekonstruowaniu wiadomości z pomocą „surowych materiałów” i doświadczenia, jakie posiada uczeń.
Być uczniem w MultiCentrum znaczy być uczniem aktywnie zaangażowanym w naukę. Uczniowie MultiCentrum są zaangażowani w proces wspólnego myślenia oraz dyskutowania na znaczące tematy, zadawania pytań, formułowania hipotez i zbierania informacji, jak również planowania strategii, rozwiązywania problemów z pomocą dostępnych narzędzi technologicznych. Aktywne zaangażowanie w proces uczenia się, które jest promowane przez konstruktywistyczne podejście, dostarcza uczniom niezwykłych doświadczeń i prowadzi do zagłębienia w problem dzięki wykorzystaniu umiejętności wykorzystywania nowych, zdobytych umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów w przyszłości.

Nauka poprzez włączanie różnych „typów inteligencji”
Inteligencja człowieka nie jest pojedynczą intelektualną jednostką, ale raczej kombinacją siedmiu oddzielnych „typów” inteligencji: werbalnej, logiczno-matematycznej, przestrzennej, muzycznej, fizyczno-motorycznej, osobistej i społecznej. Proces nauki w MultiCentrum łączy w zbalansowany sposób wszystkie typy inteligencji. Kombinacja tych inteligencji odgrywa bardzo ważną rolę w nauce zintegrowanych, wielodyscyplinarnych przedmiotów, gdzie szeroki zakres nauki jest tworzony przez łączenie kilku oddzielnych programów nauczania. Przykład takiego podejścia można znaleźć w Nauce o Środowisku Naturalnym, gdzie uczniowie oglądają symulację komputerową procesu wytwarzania energii, uczą się o wpływie utylizacji śmieci na zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza, a wszystko to za pomocą sztuki i muzyki komputerowej oraz poprzez szukanie informacji w skomputeryzowanych bazach danych. Nauka interdyscyplinarna oraz wprowadzanie różnych typów inteligencji pozwala uczniom na znalezienie ich osobistego podejścia do zagadnienia, a jednocześnie nabywania wiedzy i rozwijania zdolności niezbędnych do wykonania zadania w środowisku technicznym.

Nauka w otwartym środowisku technologicznym
Dzięki pracy w otwartym środowisku technologicznym możliwe jest pokazanie reprezentacji podanych zjawisk lub danych dyscyplin podczas wykorzystywania różnych zespołów i symboli. Wykorzystanie różnych form pokazywania zjawisk ułatwia użytkownikowi ich zrozumienie. Proces nauki w MultiCentrum odbywa się w środowisku bogatym w zasoby techniczne, które stanowią integralną część nauki. Możemy do nich zaliczyć narzędzia przeznaczone do tworzenia muzyki cyfrowej, narzędzia do tworzenia grafiki komputerowej, baz danych, narzędzia programowania, narzędzia do tworzenia symulacji komputerowych oraz skomputeryzowane laboratoria przeznaczone do badań nad środowiskiem naturalnym. Takie środowisko nauki pozwala uczniom aktywnie wykorzystywać narzędzia technologiczne, narzędzia, które pomogą im w kognitywnym procesie poszerzania, utrwalania, ilustrowania i konstruowania nowo zdobytej wiedzy, jak również w nabywaniu nowych zdolności. Z jednej strony technologia ułatwia realizację racjonalnej postawy konstruktywistów, np.: nauka szukania, odkrywanie i rozwiązywanie problemów, jednak z drugiej strony technologia dostarcza uczniom zupełnie nowych możliwości uczenia się.

Przeanalizowano kilka ważnych elementów podczas tworzenia środowiska technologicznego w MultiCentrum. Zaliczamy do nich:
Techniczną strukturę Centrum – program MultiCentrum zbudowany jest na platformie zawierającej sieć komputerową, która zapewnia możliwość kontrolowania i monitorowania całego centrum, intranet, zewnętrzną sieć komunikacji oraz system wspierający.
Zewnętrzna sieć komunikacyjna – połączenia Internetowe wykorzystujące linie komunikacyjne, włączając w to szerokopasmowy dostęp ADSL, który dostarcza połączeń między MultiCentrum a stacją centralną. Szybkie połączenie „punkt do punktu” łączy stację centralną z dostawcą Internetowym. Taka sieć komunikacyjna zapewnia bardzo dużą prędkość, łatwy dostęp do poruszania się po Internecie oraz gwarantuje wydajny system zarządzania oraz pobierania danych.
System wspierający – infrastruktura technologiczna MultiCentrum została zaprojektowana w taki sposób, że posiada system wspierania swoich użytkowników. Wszelkie usterki naprawiane są w czasie rzeczywistym, w krótkim czasie od otrzymania raportu o powstaniu usterki, nie zakłócając jednocześnie codziennych zajęć oraz funkcjonowania centrum. Zaletami wypływającymi z systemu wspierania są: szybkość, dostęp, wydajność oraz możliwość nieprzerwanej i nieutrudnionej pracy centrum podczas naprawiania usterki konserwacji.
Komunikacja wewnętrzna – MultiCentrum wyposażone jest w sieć komunikacji wewnętrznej, w której użytkownicy mogą przechowywać swoje dane, importować pliki do każdego stanowiska pracy, opracowywać swoje pliki jak również pliki udostępnione przez innych użytkowników.
System kontroli i monitorowania – nowi użytkownicy dostają swoje ID (nazwę) oraz hasło dostępu umożliwiające wykonywanie zadań wyznaczonych przez instruktorów MultiCentrum.
Dzięki systemowi kontroli i monitorowania możliwe jest dostosowanie uczenia do potrzeb każdego ucznia. Wyniki uczniów oceniane są przez skomputeryzowany system testów.
Serwery – główne centrum komunikacyjne MultiCentrum zarządza wszystkimi serwerami, włączając w to również WEB serwer, serwer poczty elektronicznej zawierający skrzynki pocztowe (e-mail) wszystkich użytkowników oraz serwer bezpieczeństwa. Serwer zapewnia przerwaną prace MultiCentrum i zabezpiecza je przed nieproszonymi gośćmi oraz „intruzami”.
Stanowiska komputerowe – każde stanowisko wyposażone jest w swoje narzędzia technologiczne zaprojektowane specjalnie do nauki oraz w urządzenia peryferyjne. Z każdego stanowiska komputerowego można uzyskać dostęp do serwisu internetowego, poczty elektronicznej oraz cyfrowej bazy danych.
Urządzenia peryferyjne – Każde stanowisko przeznaczone do nauki w centrum jest wyposażone w taki sprzęt jak: skaner, nagrywarka płyt CD, syntetyzator, aparaty cyfrowe, karty wideo, klawiatury interaktywne, cyfrową bibliotekę (płyty CD), mikrofony oraz głośniki.

Wyżej wymienione środowisko technologiczne wykorzystywane jest do pogłębiania umiejętności oraz tworzenia możliwości poprawy uczenia się:

1. Duża różnorodność narzędzi technologicznych pozwala na bogatą i różnorodną naukę, która wprowadza zadania komputerowe, jako część wszystkich oferowanych programów nauczania.
2. Wprowadzenie narzędzi łatwych w użyciu pozwala uczniom na zapoznanie się z tymi narzędziami, dzięki czemu szybko stają się oni niezależnymi użytkownikami.
3. Łatwy dostęp i możliwość korzystania z internetu, poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych, baz danych umożliwia użytkownikom centrum różnorodną interpersonalną i wirtualną komunikację.
4. Rozwój alternatywnych metod nauczania: system zachęca do przeprowadzania badań z pomocą skomputeryzowanych laboratoriów oraz systemu symulacji, jak również uczenia się z pomocą narzędzi morfologicznych oraz z możliwością słuchania.
5. Udogodnienia w nauce, zastosowanie procesu oceniania zarówno poprzez system kontroli i monitorowania, który określa i monitoruje wskaźnik postępu, jak i z pomocą skomputeryzowanego systemu testowania, który ocenia osiągnięcia uczniów podczas całego procesu uczenia się.
6. Środowisko uczenia się jest charakteryzowane przez szereg opcji, organizacji
i konfiguracji. To właśnie elastyczność oraz modularność sprawiają, że możliwe jest skonfigurowanie centrum, tak aby było dopasowane do potrzeb kandydatów w wyznaczonym zakresie.Karol Tomaka
Mediateka Start-Meta w Warszawie