Ile lat ma "Bibliotekarz Lubuski"?

BL_80„Bibliotekarz Lubuski" ma długoletnią tradycję. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze zainicjowała wydawanie własnego periodyku w roku 1958. Pismo początkowo ukazywało się jako miesięcznik pt. „Biuletyn Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze". W roku 1959 zmieniono tytuł na „Kultura Lubuska". Pierwszy numer ukazał się jako jednodniówka i wydrukowany został przez Zielonogórskie Zakłady Graficzne. Problemy z pozyskaniem środków finansowych na utrzymanie BL_96wydawnictwa spowodowały, iż kolejne numery kopiowano na powielaczach w Spółdzielni Usług Administracyjno-Biurowych w Poznaniu. Pod względem edytorskim prezentowały słabą jakość (liczne błędy, nieczytelna treść). Do połączonego numeru z marca/kwietnia 1959 r. dodano podtytuł „Biuletyn Informacyjny". W skład redakcji wchodzili wówczas Jan Engel, Franciszek Kurkowiak, Janusz Koniusz, Henryk Piotrowski, Kazimierz Rojowski. Od roku 1960 „Kultura Lubuska" ukazywała się jako kwartalnik, BLredagowany przez zespół w składzie: L. Grzymkowska, H. Jurowicz, B. Matczyńska, J. Marcolla, A. Żyźniewska. Z początkiem roku 1961 nastąpiły kolejne zmiany tytułu. Periodyk ukazywał się odtąd jako „Bibliotekarz Lubuski. Biuletyn Informacyjny", pod redakcją Grzegorza Chmielewskiego. Pismo ukazywało się do 1971 r. W roku 1980 podjęto próbę kontynuacji, jednak zdołano wydać tylko jeden numer. „Bibliotekarz Lubuski" od samego początku służyć miało środowisku bibliotekarskiemu jako pomoc instrukcyjno-metodyczna. Publikowano tu artykuły poświęcone pracy bibliotek, różnego rodzaju analizy, oceny, zestawienia bibliograficzne, scenariusze imprez, porady, relacje itp. Ukazywały się także teksty poświęcone historii (głównie regionu), kulturze, literaturze. W latach 1993-1995 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Okręgu w Zielonej Górze". Od 1996 r. wznowiono wydawanie „Bibliotekarza Lubuskiego". Do roku 2010 funkcję przewodniczącej komitetu redakcyjnego pełniła Maria Wasik, a od 2011 r. skład redakcji tworzą: dr Andrzej Buck, Monika Simonjetz i dr Joanna Wawryk. „Bibliotekarz Lubuski" ukazuje się jako półrocznik w nakładzie 150-300 egzemplarzy.
Gdyby przyjąć rok 1996 za reaktywację i narodziny obecnej formy BL, w roku 2016 pismo obchodziłoby swoje 20. urodziny. W ciągu dwóch dekad na łamach lubuskiego czasopisma branżowego bibliotekarzy gościliśmy autorów z regionu, kraju i z zagranicy. Od kilku lat półrocznikowi towarzyszy strona internetowa - platforma wymiany doświadczeń i propagowania inicjatyw bibliotecznych. Tylko w roku 2016 na stronie www.bibliotekarzlubuski.pl opublikowano ponad 180 relacji i komunikatów. Dwudzieste urodziny "Bibliotekarza Lubuskiego" uświetniły narodziny profilu czasopisma na FB.

Monika Simonjetz, dr Dawid Kotlarek