Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
„SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” - konkurs Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej - Bibliotekarz Lubuski

„SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” - konkurs Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

logo fundacja lotto jpgDo 13 września 2022 r. można składać wnioski na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych w ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje i jednostki sektora finansów publicznych, które są właścicielami bądź najemcami lub dzierżawcami obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury. Są to:
a) organizacje pozarządowe i inne organizacje działające w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołane do realizacji w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł. Udział własny musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego Projektu.

Wnioski można składać od 22 lipca do 13 września 2022 r.

Więcej informacji na stronie: SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE

Źródło: Fundacja Lotto